3M Čistič před lepením a odstraňovač lepidla 1L-08984
  • 3M Čistič před lepením a odstraňovač lepidla 1L-08984

3M Čistič před lepením a odstraňovač lepidla 1 L - 08984

632,00 Kč
Cena včetně DPH Skladem, dodání za 1-2 dny

3M Čistič před lepením a odstraňovač lepidla 1 L - 3M 08984

Počet
Skladem

Tento produkt byl naposledy přidán do košíku: 2020-02-20

3M Čistič před lepením a odstraňovač lepidla 1 L.
Tento univerzální čistič dokáže zbavit povrch všech lepidel, mastnoty, vosku, oleje a silikonu.

H 225 Vysoce hořlavá kapalina a páry
H 304 Při požití a vniknutí do plic může způsobit smrt
H 315 Dráždí kůži
H 319 Způsobuje vážné podráždění očí
H 335 Může způsobit podráždění dýchacích cest
H 336 Může způsobit ospalost a závratě
H 373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
H 411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

P3M08984